Feb 6, 2014

Kako porubiti jaknu sa volanom na struku


kako-porubiti-jaknu-sa-volanom


Jakna sa volanom na struku može vam zadati probleme prilikom porubljivanja, ukoliko ne pripremite kroj adekvatno. Linija poruba na ovakvoj jakni je zakrivljena zbog kružnog oblika volana, a što veći volumen ima volan, to je i linija poruba više zakrivljena. 
Kada se šije jakna sa ravnom linijom poruba, obično se na dužinu jakne doda još par santimetara za porub. Međutim, primena iste tehnike na jakni sa volanom na struku može napraviti problem.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom

Na slici ispod su prikazani krojni delovi volana moje Aleksandar Mekvin jakne - sa leve strane je zadnji volan, a sa desne prednji bočni volan. Primetite da su bočne ivice kronih delova postavljene pod uglom, tj. krojni delovi se šire prema liniji poruba. Ako dodamo par santimetara na dužinu volana, dobijena donja ivica će biti dosta duža od prave linije poruba.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom

Donja slika demonstrira šta bi se desilo kada bismo dodatu dužinu presavili naviše - pregib bi bio dosta širi od samog volana. Zamislite sa kolikim viškom materijala biste morali da se izborite kada biste isti postupak primenili i na prednji bočni volan, pa to pomnožite sa dva, za levu i desnu stranu jakne.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom

Dakle, zakrivljena linija poruba zahteva dodatni krojni deo za porub - ovaj krojni deo ću u daljem tekstu zvati opšivak poruba. Ako pravite jaknu sa volanom, proverite da li kroj obuhvata i opšivak poruba. Ako ne, savetujem vam da isti napravite sami, jer je proces modelovanja prilično jednostavan.
Opšivak poruba se može napraviti izjedna za prednji i zadnji volan - spojte krojne delove prednjeg i zadnjeg volana duž njihovog zajedničkog šava, kao što je prikazano na slici.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom

Prekopirajte dobijeni oblik na novi list papira. Na kopiji, nacrtajte krivu paralelnu sa linijom poruba, udaljenu oko 4 cm od nje. Iskrojte dobijeni oblik i dobili ste opšivak poruba!
Napomena: prednji opšivak jakne je malo uži od odgovarajućeg prednjeg panela, pa sam morala malo da produžim opšivak poruba, kako bi se spojio sa prednjim opšivkom jakne.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom

Prilikom iskrajanja materijala, opšivak poruba možete iseći u jednom komadu, sa pregibom materijala, ili možete iskrojiti dva simetrična dela i spojiti ih duž leđnog šava. Naličje tkanine obavezno ojačajte lepljivim platnom. Opšivak prišijte za volan jakne, dobro raspeglajte šavove, a nadalje jaknu postavite na uobičajen način.

kako-porubiti-jaknu-sa-volanom


Povezani članci

How to hem a jacket with a peplum


hemming-jacket-with-peplum

A jacket with a peplum can cause some issues when hemming if a pattern isn't properly prepared for this operation. The hemline on this type of jacket is curved due to the peplum's shape - the more voluminous the peplum is, the more curved hemline is.
When working on a jacket with a straight hemline, the process usually assumes adding some length to it for hemming. However, applying the same technique on a jacket with a peplum might cause some problems.

hemming-jacket-with-peplum

The picture below displayes pattern pieces of the peplum of my A. McQueen jacket - the back peplum piece is on the left and front side peplum on the right. Note how the side seams are angled, thus making the pattern flare towards the hemline. If we try do add some extra centimeters to these panels, the bottom line of the added length will be wider than the actual hemline.

hemming-jacket-with-peplum

The picture bellow demonstrates my point. If we try to fold up the seam allowance, we'll see there's some extra width included with it. Imagine the amount of the extra width you'd get if you applied the same principle to the front side peplum; then multiply it by two for the left and right side of the jacket, and you'll have a lot of fabric to deal with.

hemming-jacket-with-peplum

Therefore, the curved hemline affects the way we hem the jacket, as it calls for an extra pattern piece that I'll refer to as a hem seam allowance - HSA. So, if you're making a jacket with a peplum, examine your pattern and determine whether it includes a HSA pattern piece. If not, I recommend making one, since the process is rather simple and straight forward.
The HSA pattern can be made as a single piece for both back and front peplum; join the peplum pattern pieces along their mutual seam line, as shown on the picture.

hemming-jacket-with-peplum

Copy the shape to a new piece of paper. On the copied panel, draw a curve parallel to the hemline, distaned 4 cm from it. Cut the shape and you've got the HSA!
Note: the front facing of the jacket is a bit narrower than the shell panel, so I lengthened the HSA a bit so that it meets the facing panel.

hemming-jacket-with-peplum

When cutting the fabric, you can cut the HSA as a single piece, or as two separate pieces that you sew together along the CB seam. Fuse an interfacing to the wrong side of the HSA. Sew the HSA panel to the jacket, press the seams well and attach the lining following your usual method.

hemming-jacket-with-peplum

Related articles