Dec 11, 2010

Prugaste pantalone, deo 1 / Striped pants, part 1

Dok čekam svog fotografa da uslika TR suknju, pisaću o onome na čemu trenutno radim.

While I'm waiting for my photographer to take pictures of the TR skirt, I'll write about my current project.

============================================================================

Trenutno šijem drugarici široke prugaste pantalone od trevire. Koristim kroj sa BurdaStyle sajta, Bella pantalone. Kroj sam već isprobala na sebi, praveći varijaciju za sajt, a drugarici su se jako dopale, pa sam joj obećala da ću joj napraviti slične za rođendan.
Ponoviću instrukcije za izmenu kroja, ovaj put i na srpskom.

Da podsetim, izmenjeni kroj izgleda kao na slici ispod. 

I'm currently making a pair of wide pants using a striped fabric. I'm using a pattern from the BurdaStyle site, the Bella pants. I have already tried the pattern, while making the variation for the website and my friend liked them, so I promised her a pair of similar pants for her birthday.
I'll repeat the alteration steps here, this time in Serbian as well.

To remind you, the altered pattern looks as the one displayed on the picture below.


Prekopirajte krojne delove.
Produžite liniju struka i bočnu liniju do tačke gde se one ukrštaju. U daljim koracima ću pravougaoni panel zvati bočni panel.

Trace the pattern pieces.
Extend the waist line and the lateral leg line to the point where they cross. I’ll call the rectangular-shaped panel the Hip panel in further steps.


Odsecite dodatke za opšivke sa dna prednjeg centralnog dela pojasa (5). Zalepite selotejpom pojas za prednji deo nogavice, kao što je prikazano na slici. Namestite delove tako da se markeri na šlicu savršeno poklapaju.
Ispravite bočnu stranu dela pojasa, tako što ćete produžiti liniju džepa na delu nogavice. Izmerite širinu korekcije - rastojanje između originalne bočne linije pojasa i nove linije.

Cut off the seam allowance from the bottom of the waist central front pattern piece (5). Attach the waist pattern piece to the front leg piece, as shown on the picture. Make sure the fly notches on the joined pieces match perfectly.
Straighten the medial side of the waist pattern piece by extending the pocket line of the front leg pattern.  Measure the width of the correction – the length between the original line and a new line. I’ll call this length the Correction width in further text.


Pomerite horizontalnu liniju džepa za 5cm.

Shift the horizontal pocket line up by 5cm.


Nacrtajte džep, trebalo bi da bude 10cm dubok.

Draw the pocket shape. It is 10cm deep.


Precrtajte džep i bočni panel na novi list papira.

Copy the pocket and the hip panel to a new sheet of paper.


Odsecite dodatak za opšivak sa dna prednjeg bočnog dela pojasa (6). Zalepite selotejpom pojas za bočni panel, kao što je prikazano na slici. Nacrtajte liniju paralelnu sa linijom džepa, udaljenu 3cm od nje. Zvaću ovu liniju Linija opšivka džepa u daljem tekstu.

Cut off the seam allowance from the bottom of the waist side front pattern piece (6). Attach the waist pattern piece to the hip panel as displayed on the picture. Draw a line parallel to the pocket line, but 3cm bellow it. I’ll call this line the Facing pocket line.


Popravite unutrašnju stranu bočnog panela - suzite panel za čirinu korekcije.

Adjust the medial side of the hip panel – reduce its width by the Correction width.


Isecite džep duž iscrtane linije opšivka džepa. Dodajte dodatke za opšivke na dnu bočnog panela, kao i na vrhu džepa. Takođe, nacrtajte liniju paralelnu sa unutrašnjom stranom bočnog panela, udaljenu 3cm od nje. Dodajte dodatke za opšivke.
Cut the pocket piece along the Facing pocket line. Add seam allowances to both bottom of the hip panel and to top of the pocket pattern pieces. Additionally, draw a curve parallel to the medial side of the hip panel  distanced 3cm from it. This will be a button closure flap.  Add seam allowance to the flap.


Nacrtajte opšivak bočnog panela, kao što je prikazano na slici.

Draft the hip panel’s facing pattern as shown on the picture. 


Nacrtajte centralni prednji opšivak kao što je prikazano na slici. Obratite pažnju na to da će ovaj deo biti isečen sa pregibom tkanine. Zato, ovaj deo ne bi trebalo da ima dodatak za opšivak duž centralne linije. Ja sam greškom ostavila dodatak za opšivak.

Draft the central front facing as shown on the picture. Note that this piece will be cut on fold. Hence, there should be no SA on the central front seam. I left the SA along the central line by mistake.