Feb 15, 2013

"Corset Making for beginners to intermediate" (Kritika knjige / Book review)


Upravo sam pročitala knjigu “Corset Making for beginners tointermediate”  (Pravljenje korseta za početnike) autorke Džulije Bremble, koju sam dobila preko sajta Vivebooks, u zamenu za kritiku iste. U pitanju je knjiga u elektronskom obliku, u PDF formatu, praćena video tutorijalima, linkovima na detaljnija objašnjenja i tehnoke i sa dosta fotografija i ilustracija na ukupno 97 strana. To je sveobuhvatni vodič koji nudi sve informacije o korsetima iz viktorijanskog doba i njihovoj konstrukciji.
Knjiga sadrži više poglavlja, počevši od onog koje vas upoznaje sa autorkom Džulijom Bremble. Dalje sledi poglavlje koje opisuje istoriju korseta i njihovu funkciju, način na koji se isti koriste, i daje savete o tome kako korset treba da stoji na telu. Knjiga potom daje informacije o svom alatu i priboru potrebnom za konstrukciju korseta, sa opisom različitih fišbajna i pozamanteriji, kao i listu svih materijala potrebnih za rad. Naučićete o tome koliki dodaci za komociju su potrebni na korsetu, kako da podesite kroj prema sebi, kao i ta napravite test kroj. Konačno, knjiga daje primere dva korseta - jednoslojnog i dvoslojnog korseta. Volela bih da knjiga ima uključene i instrukcije za pravljenje kroja za korset. Umesto toga, knjiga savetuje da koristite kroj koji se može kupiti na sajtu www.trulyvictorian.com, ali mislim da se mogu koristiti i drugi komercijalni krojevi.
Knjiga je namenjena osobama sa početnim i srednjim znanjem šivenja. Iako su sve potrebne informacije navedenje u knjizi (detaljne instrukcije za šivenje, sve tehnike su pojašnjene jasnim ilustracijama i / ili  fotografijama i video snimcima), mislim da šivenje korseta nije pogodno za potpune početnike. Sama autorka navodi "Ako ste opušteni prilikom šivenja, imate solidno znanje o osnovnim krojačkim tehnikama i možete da šijete po pravoj liniji, možete da napravite i korset.", što znači da morate imati neko iskustvo u šivenju, ali možete biti početnik u šivenju korseta. 
Prošle godine sam napravila haljinu koja ima korset sa fišbajnima inkoroporiran u nju, ali volela bih da sam pročitala knjigu pre nego što sam počela da radim na haljini. Mislim da se metode i tehnike opisane u knjizi mogu primeniti na različite vrste korseta (na primer, na one sa korpama za grudi), kao i na haljine bez bretela sa ugrađenim fišbajnima, a sigurna sam da ću u budućnosti imati prilike da primenim sve što sam iz knjige naučila.I’ve just read the “Corset Making for beginners tointermediate” by Julia Bremble , that I got from the Vivebooks website, in exchange for the book review. It is an ebook, in PDF format, accompanied by several video tutorials, hyperlinks to more detailed explanations of terms and techniques and lots of pictures and illustrations on total of 97 pages. It is a comprehensive guide that provides all the information about Victorian era corsets and their construction.
The book contains several chapters, starting with an introduction to the author, Julia Bremble. Following is a chapter describing history of corsets and their function, the way they work and that gives some advice on basic fitting. The book next provides you with information about all the tools one needs when constructing a corset, with descriptions of different boning types and the hardware the corset is constructed of, list of all the fabrics and notions required for building a corset. You’ll learn about the ease the corset needs, how to fit the pattern and make a toile/muslin.  Finally, the book gives two examples of corset constriction – single layered and double layered corsets. I wish the book had information on drafting a corset pattern. Instead, you’re advised to use the corset pattern which can be bought from the www.trulyvictorian.com website, but I think other commercial patterns could be used too.
The book is intended for beginner to intermediate skill level. Even though all the needed information is enlisted in the book (detailed instructions for garment construction, all the techniques are explained with clear illustrations and / or photographs and videos), I don’t think corset making is appropriate for absolute beginners. The author herself states “If you are comfortable behind a sewing machine, have a good working knowledge of basic sewing techniques and can sew a straight line, you can build a corset.”, which means that one needs to have some sewing experience, but one can be a beginner in corset construction.
Last year I made a dress with boned corset built in it, but I wish I had read this book before I started working on it. I think the methods and techniques described in the book can be applied on various styles of corsets (i.e. with bust cups), and on boned strapless dresses, and I’m sure I’ll use the learnt in the future.